Objednávka

Obchodní podmínky

Společnost Smart Horse, s.r.o. ustanovuje tyto obchodní podmínky pro provoz služby SHweb.

Smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uvedenými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné mezi:

provozovatelem služby
Smart Horse, s.r.o.
Rumunská 1720/12
120 00 Praha 2
(dále jen Poskytovatel)

a

Objednatelem
(dále jen Objednatel)

1. Předmět obchodních podmínek

1.1 Předmětem obchodních podmínek je služba Poskytovatele zajistit provoz redakčního systému a internetové prezentace Objednatele.

1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

2. Registrace domén

2.1 Služba může být provozována s vlastním doménovým jménem nebo v rámci domény shweb.cz. Vlastníkem doménového jména se stává vždy objednatel, nikoli Poskytovatel. Objednatel zajistí registraci doménového jména u příslušných registrátorů.

2.2 Při provozu v rámci domény shweb.cz si Objednatel stanovuje doménové jméno třetích řádu, které bude použito v rámci domény SHweb. Objednatel má právo disponovat se zvoleným doménovým jménem třetího řádu pouze po dobu užívání služby SHweb.

2.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním jména domén, které jsou obchodními jmény nebo registrovanými ochrannými známkami.

3. Služba SHweb

3.1 Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz internetové prezentace Objednatele tak, aby účastníci sítě internet měli přístup k www stránkám či jinému obsahu uloženému na serveru, dále přístup Objednatele ke svým e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah prezentace.

3.2 Objem zpracovávaných dat je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozované varianty. Objem přenášených dat není omezen.

3.3 Objednateli, který nadměrně využívá velké množství systémových prostředků serveru (jako je využití procesoru, diskový prostor, přenosové kapacity,...), bude nabídnuta možnost připlatit si nad rámec sjednané úplaty za poskytnuté služby či možnost přejít na jinou variantu nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových prostředků na přijatelnou úroveň. V jiném případě si Poskytovatel vyhrazuje právo na ukončení provozu služby bez náhrady.

4. Odpovědnost

4.1 Poskytovatel odpovídá za provoz dodané aplikace (prezentační část a redakční systém). Použitá aplikace je majetkem provozovatele nebo je provozována v rámci open source GPL licence.

4.2 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek publikovaných v rámci služby SHweb. Za obsah je plně odpovědný Objednatel.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za technickou správnost obsahu serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací nebo dat, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Objednatel také nesmí uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Objednatel prohlašuje, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v případě porušení tohoto ustanovení obchodních podmínek ze strany Objednatele.

5.2 Propagace nelegálních aktivit, obsah nebo odkazy na obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na internetu, jsou zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah, který je rozporu s obchodními podmínkami.

5.3 Při uzavření smlouvy formou komunikace na dálku, má Objednavatel právo, v souladu s $53 ods.4 písm.g zákona č.40/1964 Sb. (Občanský zákoník) do 14 dnů od data převzetí služby odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

5.4 Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém nebyla poskytnuta služba déle než 8 hodin sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 8 hodin poskytnuta služba sjednaným způsobem, má uživatel nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě podání reklamace služeb uživatelem, jež je doručena poskytovateli do 6 měsíců ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací pouze formou odečtení z nejbližší faktury Objednatele nebo dobropisem.

5.5 Jakákoliv snaha o poškození provozu služby či virtuálních nebo skutečných serverů ze strany Objednavatele je přísně zakázána a bude důvodem ke zrušení poskytování služeb Objednavateli, popř. bude požadována náhrada vzniklé škody.

5.6 Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Objednatel v objednávce služby neposkytne třetí osobě s výjimkou nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu.

5.7 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.

5.8 Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování třetích stran zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.

5.9 Objednatel ze zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat špatně funkčními aplikacemi nebo skripty a nebude podnikat žádné kroky směřující k ovlivnění funkcí serveru. Poskytovatel si vyhrazuje právo v tomto případě odmítnout Objednavateli další provozování služby.

5.10 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz stránek uživatele. Za neposkytnutí služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložními zdroji, výpadek sítě nebo uzlu připojovatele serveru a servisní zásahy poskytovatele na serveru v rozsahu nezbytně nutném k zajištění provozu serveru. V případě ostatních výpadků se postupuje podle ujednání stanovených v bodu 5.3.

6. Platební podmínky

6.1 Uživatel se zavazuje řádně zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky jsou splatné ročně předem (pokud není domluveno jinak).

6.2 Úhrada služeb se provádí na základě vystavené zálohové faktury nebo na základě faktury - řádného daňového dokladu bankovním převodem nebo složením hotovosti na bankovní účet Poskytovatele s uvedením variabilního symbolu a tak, aby hrazená částka byla připsána na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře nejpozději s datem uvedeným jako Splatnost faktury. Zálohové faktury a faktury mohou být předány Objednavateli elektronicky, písemně pozemní poštou nebo osobně.

6.3 Při neuhrazení poplatků po dobu delší než 10 dní od data splatnosti má Poskytovatel právo přerušit provoz poskytování služeb, a to i bez předchozího upozornění Objednatele.

6.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit poplatky za služby a rozsah poskytovaných služeb. Takovéto změny musí být Objednateli předem písemně oznámeny.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.

7.2 Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodu. Výpověďní lhůta v případě služby na dobu neurčitou musí být doručena poskytovateli do 30 dnů před koncem uhrazeného období služby. Výpověď může být podána během zaplaceného období provozu služby. Výpověď lze učinit pouze písemnou formou. Výjimkou je výpověď dle bodu 5.3 nebo 7.3 Obchodních podmínek.

7.3 Poskytovatel vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu služby a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení obchodních podmínek Objednatelem nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrad za plnění služeb poskytovaných Poskytovatelem. Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaní služeb a povinnosti uhradit dlužné částky.

7.4 V případě změny DNS záznamu domény, nebo technického kontaktu domény, není nadále Poskytovatel povinen poskytovat související služby.

7.5 Objednatel nemá právo na vrácení uhrazené odpovídající částky za nevyužitou službu, pokud sám službu vypoví před uplynutím předplaceného období a pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení smlouvy Poskytovatelem. Stejný důsledek má i ukončení provozu služby ze strany Poskytovatele v případě uvedeném v bodě 7.3.

7.6 Obě smluvní strany mají povinnost ve lhůtě jednoho týdne oznámit druhému, pokud dojde ke změně obchodního jména, sídla či místa podnikání, případně některého z údajů a osob uvedených jako zodpovědné za provoz v objednávce služeb.

7.7 Tyto smluvní podmínky ruší veškerá jiná smluvní ujednání spojená s Poskytováním služeb na serverech Poskytovatele, jakožto i pozbývají platnosti veškerá ostatní ujednání, jestliže nejsou s nimi ve shodě.

Doložka k ochraně osobních údajů

Smart Horse, s.r.o. se zavazuje k dodržování Vašeho soukromí.

Vaše osobní údaje potřebné pro komunikaci s Vámi budou použity výhradně pro účely námi poskytovaných služeb. Tyto osobní údaje jsou využity za účelem realizace objednaných služeb a ke komunikaci s Vámi. Vyhrazujeme si právo Vás s použitím těchto údajů informovat o našich připravovaných aktivitách, nových službách, nabídkách apod.

Smart Horse, s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně, s výjimkou případů údajů, které jsou potřebné pro registraci domén a jsou postoupeny v nezbytném rozsahu do systémů příslušných registrátorů.

Registrací Vašich údajů v systému potvrzujete souhlas s výše uvedeným účelem použití Vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.

Osobní data jsou zabezpečována na nejvyšší možné úrovni. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Službu SHweb provozuje:

Smart Horse, s.r.o.
Rumunská 1720/12
120 00 Praha 2

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné od 1. 8. 2012.